Program nauczania kursu na uprawnienia energetyczne

 1. Tytuł kursu: Obsługa, konserwacja oraz montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 2. Cel kursu: Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności, które pozwolą przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia energetyczne nadawane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną.
 3. Wymagania wstępne dla uczestników:

Kurs dedykowany jest dla Studentów chcących nabyć uprawnienia energetyczne.

Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki:

 • natężenie prądu;
 • napięcie – różnica potencjałów;
 • oporność, prawo Ohma;
 • rodzaje prądu;
 • rodzaje odbiorników prądu.
 1. Czas trwania kursu: 40 godzin (wg programu głównego oraz w razie potrzeb 10 godzin
  programu uzupełniającego).
 2. Warunki przeprowadzenia kursu:

Liczba uczestników: max. 20 osób;

Zajęcia teoretyczne: 25 godzin – tryb zdalny lub ew. stacjonarny z zachowaniem przepisów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID -19;

Zajęcia praktyczne: 15 godzin – w podziale na grupy. Każda grupa odbędzie 15 godzin zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie organizatora;

Cena kursu wraz z egzaminem nie powinna przekraczać 2 000 zł.;

Zagadnienia:

 

L.p.

Działy tematyczne

1

Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej

 

2

Podstawowe wiadomości z elektrotechniki

 

3

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

 

4

Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

 

5

Aparatura kontrolno-pomiarowa przy urządzeniach elektroenergetycznych

 

6

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 

7

Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

 

8

Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej

 

Zakres tematyczny kursu może być rozszerzony (w razie potrzeby) o inne zagadnienia związane z pełnym zakresem uprawnień energetycznych w grupie G1 (elektroenergetycznej).

 1. Warunki dla zajęć teoretycznych: sala wykładowa wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki oraz sprzęt z oprogramowaniem do przeprowadzenia części teoretycznej on – line.

 

 1. Warunki dla zajęć praktycznych i wymagania bezpieczeństwa: do celów szkolenia dostępne urządzenia elektryczne, spełniające wymagania bhp oraz bezpiecznej pracy.
 2. Wykładowcy: osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu szkolenia.
 3. Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas kursu i kryteria oceny: kurs kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności teoretycznych (test) i praktycznych przy obsłudze urządzenia oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Uczestnicy mają prawo przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie urządzeń, instalacji i  sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno – pomiarowe. Egzamin może być też przeprowadzony (w razie potrzeby) w pełnym zakresie uprawnień energetycznych w grupie G1 (elektroenergetycznej).

 

 

SIMP ODK posiada:

Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. nadawania uprawnień energetycznych;

Certyfikat UDT do prowadzenia szkoleń z zakresu Urządzeń Transportu Bliskiego UTB oraz OZE;

System Zarządzania Jakością – ISO UDT;

Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

Certyfikowaną (UDT) Komisję Egzaminacyjną w zakresie: SZWO i F-GAZY;

 

Ze szczegółową ofertą można się zapoznać na stronie internetowej:

www.uprawnienia.odksimp.com.pl

www.odksimp.com.pl

 

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Ośrodek Doskonalenia Kadr
ul. Sabały 11 a, 71-341 Szczecin

tel./fax: 91 44 20 007

e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl