Szkolenia i kursy

SIMP ODK prowadzi szkolenia i kursy dotyczące uzyskiwania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia z zakresu:

  • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych (szkolenia i egzaminy na uprawnienia);
  • substancji kontrolowanych i zubożających warstwę ozonową (szkolenia i egzaminy na uprawnienia przy naprawie i obsłudze technicznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych);
  • obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) wg wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego – cięgniki, suwnice, żurawie, podesty ruchome, dźwigi i wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
  • spawania zgodnie z normą PN-EN 287-1 w metodach: 111, 135, 136, 141 i 311 oraz wymagań UDT i PRS;
  • ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem;
  • odnawialnych źródeł energii – OZE;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia, oceny ryzyka zawodowego, minimalne wymagania BHP w zakresie użytkowania maszyn);
  • doradztwa zawodowego odnośnie wymagań kwalifikacyjnych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach;
  • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ABC biznesu;
  • innych szkoleń stosownie do potrzeb Zleceniodawcy.