SZWO i F-GAZY – Pytania i odpowiedzi

  1. Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane powinienem posiadać certyfikat dla personelu oraz certyfikat dla przedsiębiorcy?

Tak. Zgodnie z Art. 20. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) personel wykonujący następujące czynności:

  • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
  • odzysk;
  • instalacja (instalowanie);
  • konserwacja lub serwisowanie.

obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Niezależnie od powyższego zgodnie z Art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego.

Tekst za: udt.gov.pl

  1. Czy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne (świadectwo kwalifikacji) wydane na podstawie poprzedniej ustawy (Dz.U. z 2004 r., poz.436) o substancjach zubożających warstwę ozonową jest ważne?

Tak, stanowi o tym art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), który mówi:

„Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71 [Dz. U. z 2004 r. poz. 436 – przyp. red.], zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.

Zatem w zakresie działań w obszarze substancji kontrolowanych pozostają ważne do terminu określonym na zaświadczeniu. W przypadku prowadzenia czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi takie zaświadczenie nie jest wystarczające. Konieczne jest posiadanie certyfikatu dla personelu, ponieważ posiadane zaświadczenie nie dotyczyło fluorowanych gazów.

Tekst za: udt.gov.pl

  1. Czy na podstawie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego na podstawie poprzedniej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową można uzyskać certyfikat dla personelu?

Nie, wcześniejsze świadectwa kwalifikacji dotyczyły substancji kontrolowanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy certyfikat dla personelu obejmuje czynności wykonywane substancji zubożających warstwę ozonowa (substancje kontrolowane oraz nowe substancje) oraz fluorowane gazy cieplarniane.

Posiadane świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane i zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 obecnej ustawy, ale tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych.

Zatem, posiadane świadectwa zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu do terminu ich ważności w stosunku do czynności wykonywanych przy substancjach kontrolowanych. Uzyskanie certyfikatu będzie niezbędne po upływie terminu ważności zaświadczenia na zasadach określonych w art. 21 aktualnej ustawy, tj. po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel oraz wystąpieniu z wnioskiem do UDT o wydanie certyfikatu dla personelu.

Tekst za: udt.gov.pl

  1. Czy posiadany certyfikat wydany w innym państwie członkowskim UE jest wystarczający?

Tak, zgodnie z art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881):

„Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.”

Na terenie Polski można posługiwać się posiadanym certyfikatem wydanym w innym państwie członkowskim UE, pod warunkiem spełnienia wskazanego wymagania ustawowego.