Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 2022 z dnia 1 lipca 2022 r., poz. 1392) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2023 wynosi 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).

Opłaty można wnosić przelewem na wskazany numer konta: 15 1240 3813 1111 0000 4375 7370.