Procedura egzaminacyjna

Procedura egzaminacyjna

  1. Wypełniony wniosek na egzamin (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej https://odksimp.com.pl/egzaminy/pliki-do-pobrania/).
  2. Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (wykaz dopuszczonych dokumentów znajduje się na stronie https://odksimp.com.pl/egzaminy/pliki-do-pobrania/).
  3. Potwierdzenie przelewu za egzamin (w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko przystępującego do egzaminu oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
  4. W trakcie egzaminu należy posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby zdającej.
  5. Dokumenty wymienione w punktach od 1-3 należy złożyć w siedzibie działania komisji na min. 15 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Dopuszcza się złożenie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołącza się wówczas odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty.
  6. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
  7. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
  8. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.
  9. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się do 10 lat w biurze ODK SIMP w Szczecinie.