Uprawnienia energetyczne

49Nadawanie uprawnień energetycznych: eksploatacja i dozór w grupach I, II i III

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane z dopuszczeniem do pracy.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, a także dozór do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje.
Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Stowarzyszenia lub organizujemy sesje wyjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów pracy.

STAŁY DYŻUR KOMISJI – każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 15:00, siedziba ODK SIMP Szczecin, ul. Sabały 11a.

Zgłoszenia pod nr tel./fax: 91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl.

Procedura egzaminacyjna

 1. Wypełniony wniosek na egzamin (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej https://odksimp.com.pl/egzaminy/pliki-do-pobrania/).
 2. Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (wykaz dopuszczonych dokumentów znajduje się na stronie https://odksimp.com.pl/egzaminy/pliki-do-pobrania/).
 3. Potwierdzenie przelewu za egzamin (w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko przystępującego do egzaminu oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
 4. W trakcie egzaminu należy posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby zdającej.
 5. Dokumenty wymienione w punktach od 1-3 należy złożyć w siedzibie działania komisji na min. 15 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Dopuszcza się złożenie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołącza się wówczas odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty.
 6. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
 7. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
 8. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.
 9. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się do 10 lat w biurze ODK SIMP w Szczecinie.

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 2022 z dnia 1 lipca 2022 r., poz. 1392) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2023 wynosi 349 zł (słownie: trzysta czterdześci dziewięć złotych).

Opłaty można wnosić przelewem na wskazany numer konta: 15 1240 3813 1111 0000 4375 7370.

Kontakt:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 1 lipca 2022 r.)

Zgodnie z przepisami eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. Eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych,
 2. Dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

Prace te dotyczą wykonywania czynności:

 1. Mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi,
 2. Związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji,
 3. Związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzeniu ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów,
 4. Niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu,
 5. Niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Pliki do pobrania