Kursy zawodowe

SIMP ODK prowadzi usługi dotyczące uzyskiwania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach

Kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) wg wymagań Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)

Dozór techniczny to określone ustawą o dozorze technicznym działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych.

Przez urządzenia techniczne należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, wskutek:

 • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
 • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Przyjmując powyższe kryteria określono urządzenia techniczne, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Należą do nich między innymi:

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
 • układarki i układnice,
 • dźwigi i dźwignice,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Pełna lista urządzeń technicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl

Kompleksowe szkolenia w tym zakresie oferuje Stowarzyszenie Inżynierów i techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie.

 

Substancje kontrolowane – kwalifikacje 

(Ustawa z dn. 20.04.2004r. – Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16.08.2004r., Dz. U. Nr 195, poz. 2009).

Każda osoba chcąca prowadzić działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, odzysk, recykling, regeneracji i przekazywaniu do ponownego użytkowania musi posiadać Świadectwo kwalifikacji.

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie,
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • tkowy w zakresie substancji kontrolowanych oraz zda egzamin kwalifikacyjny w tym zakresie.

Zakres uprawnień obejmuje:

 • Obrót substancjami kontrolowanymi;
 • Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;
 • Naprawa i obsługa techniczna oraz demontaż urządzeń i instalacji przeciwpożarowych a także odzysk, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie substancji w nich zawartych;
 • Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami przeznaczonymi do tego celu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie przeprowadza kompleksowe szkolenia oraz egzaminy w tym zakresie.