SZWO i F-GAZY – Klimatyzacja w Pojazdach Silnikowych

Jakie obowiązki nakłada ustawa „F-gazowa” na serwisujących klimatyzacje samochodowe?

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane określa Rozdział 7 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), m. in. w zakresie wymaganych kwalifikacji personelu oraz rodzaju czynności wykonywanych przez ten personel.

Zgodnie z art. 37 pkt. 1 ustawy w tym rozdziale: Osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach samochodowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, które wydała certyfikowana przez UDT jednostka.

Podsumowując, w przypadku ustawa ogranicza swoje wymagania jedynie do czynności odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji oraz nakłada obowiązek posiadania wyłącznie zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Serwisujących klimatyzacje samochodowe nie dotyczy również certyfikacja przedsiębiorców. Podmioty prowadzące działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane nie muszą posiadać certyfikatu dla przedsiębiorców wg art. 29 ustawy. Certyfikacja przedsiębiorców dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Tekst za: udt.gov.pl

Czy serwisujący klimatyzacje w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać certyfikat dla personelu?

Nie, zgodnie z art. 37 pkt. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) do serwisowania układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych nie jest wymagany certyfikat. Wymagane jest jedynie posiadanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez osoby dokonujące czynności odzysku substancji kontrolowanych i fluorowych gazów cieplarnianych z tych systemów. Ustawa ogranicza swoje wymagania do niektórych pojazdów silnikowych, tj. w praktyce do pojazdów.

Tekst za: udt.gov.pl

Co oznacza pojęcie „niektóre pojazdy silnikowe”?

Pojęcie –„niektóre pojazdy silnikowe” – oznacza pojazdy samochodowe kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Wymienione kategorie określone są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a wiec wymagania ustawy dotyczą pojazdów do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (M1) oraz pojazdów zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (N1) i masę odniesienia nieprzekraczającą 1405 kg.

Tekst za: udt.gov.pl