Opłata za udział w szkoleniu OZE

Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników szkolenia i będzie dopasowany do wielkości grupy.

W przypadku jednorazowego zgłoszenia większej ilości osób z jednej firmy cena podlega negocjacjom indywidualnym.

  1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnik szkolenia ponosi opłatę za udział w szkoleniu. Opłata za szkolenie uiszczana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy znajdujący się na stronie internetowej ODK SIMP w Szczecinie lub w biurze ODK SIMP w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na szkolenie. W ramach uiszczonej opłaty za szkolenie uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne konieczne do realizacji programu szkolenia oraz inne materiały szkoleniowe.

  1. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu

Jeśli uczestnik zakwalifikowany do udziału w szkoleniu z przyczyn od niego niezależnych, nie może przystąpić do szkolenia, jest on zobowiązany, nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, powiadomić o tym Biuro ODK SIMP drogą e- mailową lub telefonicznie. Opłata za szkolenie ulega zaliczeniu w całości na poczet opłaty za udział w kolejnej edycji szkolenia lub zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia w całości na jego żądanie zgłoszone równocześnie z przedłożeniem dokumentu poświadczającego brak możliwości udziału w szkoleniu w terminie 7 dni od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do szkolenia. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia szkolenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu na adres e-mailowy lub pocztą. Rezygnacja uczestnika szkolenia z udziału w szkoleniu nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia szkolenia powoduje zwrot 40% uiszczonej opłaty za szkolenie i następuje wykreślenie uczestnika z listy uczestników szkolenia.