Wymagania dla instalatorów OZE

OZE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

W celu wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe, zgodnie z poniższym opisem.

Zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) „Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

 1. posiada:
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505), lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
 2. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
 3. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego”

Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatu dla instalatora posiadającego zgodnie z art. 136 ust. 4 w/w ustawy:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce „Kontakt”. Wzór wniosku zawiera Załącznik 5 do w/w rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.”
 4. Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 189,17 PLN. Kwotę powyższą należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE – imię i nazwisko wnioskodawcy”.

Osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą instalować mikroinstalacje, małe instalacje lub instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, jeżeli posiadają ważny:

 1. certyfikat lub równoważny dokument wydany w tym państwie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i zgłoszą Prezesowi UDT zamiar rozpoczęcia instalacji mikroinstalacji, małej instalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW nie później niż w terminie 30 dni przed zamierzonym dniem rozpoczęcia instalacji, lub
 2. certyfikat wydany na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505). Egzaminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane w BIP UDT co najmniej dwa razy do roku, dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii. Po ukazaniu się ogłoszenia będą przyjmowane zgłoszenia na egzamin. Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu Zgłoszenia udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Koszty związane z egzaminem podaje oddział UDT, na terenie, którego będzie przeprowadzany egzamin. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za egzamin OZE”.

Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

UWAGA!

Ze względu na częste pytania kierowane do UDT w sprawie uzyskania certyfikatu na podstawie posiadanego wykształcenia, zwracamy Państwa szczególną uwagę na wymóg art. 20h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Zgodnie z ww. zapisem ustawy Prawo energetyczne oraz opinią Komitetu Odwoławczego, powołanego na mocy tejże ustawy akceptowanym dokumentem w procesie uznania wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.).

W praktyce oznacza to, że przy wydawaniu certyfikatów bez egzaminu tylko na podstawie posiadanego wykształcenia wyższego, uznawane będą dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach lub w specjalnościach wymienionych w ustawie Prawo energetyczne wydane po 1 września 2005 r.

Informacje zaczerpnięto ze strony Urzędu Dozoru Technicznego / UDT / www.udt.gov.pl oraz stosownych aktów prawnych wyżej wymienionych.