Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenie przeprowadzane jest w formie:

  • instruktażu,
  • szkolenia okresowego pracowników.

Cel szkolenia:

  • zapewnienie wystarczających informacji dotyczących zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
  • udzielenie pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).