Szkolenia

SIMP ODK prowadzi szkolenia i kursy dotyczące uzyskiwania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia z zakresu:

 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych (szkolenia i egzaminy na uprawnienia w tym uprawnienia tzw. sepowskie do 1 kV);
 • substancji kontrolowanych i zubożających warstwę ozonową (szkolenia i egzaminy na uprawnienia przy naprawie i obsłudze technicznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych);
 • obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) wg wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego – cięgniki, suwnice, żurawie, podesty ruchome, dźwigi i wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • spawania zgodnie z normą PN-EN 287-1 w metodach: 111, 135, 136, 141 i 311 oraz wymagań UDT i PRS;
 • odnawialnych źródeł energii – OZE;
 • odnawialnych źródeł energii –OZE w zakresie fotowoltaiki na uprawnienia UDT (NOWOŚĆ);
 • ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia, oceny ryzyka zawodowego, minimalne wymagania bhp w zakresie użytkowania maszyn);
 • doradztwa zawodowego odnośnie wymagań kwalifikacyjnych związanych z dopuszczeniem do pracy na określonych stanowiskach;
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ABC biznesu;
 • innych szkoleń stosownie do potrzeb Zleceniodawcy.