Komisja kwalifikacyjna nr 82 przy ODK SIMP

1adawanie uprawnień energetycznych: eksploatacja i dozór w grupach I, II i III

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane z dopuszczeniem do pracy.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, a także dozór do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje.

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Stowarzyszenia lub organizujemy sesje wyjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów pracy.

STAŁY DYŻUR KOMISJI – każdy drugi czwartek miesiąca od godz.15.00, siedziba ODK SIMP Szczecin, ul. Sabały 11a.
Zgłoszenia pod nr tel./fax 91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp@neostrada.pl

Procedura egzaminacyjna

 1. Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport). Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub w biurze ODK SIMP.
 2. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
 3. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
 4. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.
 5. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się do 5 lat w biurze ODK SIMP w Szczecinie.

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2022 wynosi 301 zł (słownie: trzysta jeden złotych).

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kasy ODK SIMP lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 15 1240 3813 1111 0000 4375 7370.

Kontakt:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.

Zgodnie z przepisami eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. Eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych,
 2. Dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

Prace te dotyczą wykonywania czynności:

 1. Mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi,
 2. Związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji,
 3. Związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzeniu ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów,
 4. Niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu,
 5. Niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI i DOZORU.

 1. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy I (elektrycznej).
 2. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy II (cieplnej).
 3. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy III (gazowej).
 4. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy I (elektrycznej).
 5. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy II (cieplnej).
 6. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy III (gazowej).