Udział uczniów w projektach unijnych

Podnosimy świadomość ekologiczną

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP współpracuje ze szkołami zawodowymi z terenu regionu zachodniopomorskiego. Młodzież w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską została przeszkolona z zakresu obsługi urządzeń OZE.

Uczestnicy szkoleń dowiedzieli na czym polega produkcja czystej energii z OZE oraz na temat szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka substancji powstałych w wyniku spalania kopalnych surowców energetycznych. Osoby biorące udział w projekcie dzięki zwiększonej świadomości ekologicznej, będą zachęcać innych do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz propagować ideę odpowiedzialnego konsumenta energii i świadomego prosumenta z OZE.

Prezentowane treści, idee, rozwiązania prezentacje pozwoliły uczniom zapoznać się z najnowszymi technologiami związanymi z urządzeniami wytwarzającymi energię z wiatru, słońca, biomasy. Coraz większa produkcja czystej energii daje szansę młodym ludziom w znalezieniu pracy związanej z OZE, to przyczynia się także do aktywizacji terenów wiejskich, powstania nowych miejsc pracy oraz do rozwoju małej przedsiębiorczości.

Udział uczniów z ZSEE w projektach unijnych

Uczniowie ZSEE są beneficjentami projektów, które umożliwiają nabywanie przez nich, niezbędnych i pożądanych uprawnień i kwalifikacji do przyszłej pracy. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Huberta rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodkiem Doskonalenia Kadr w 2012 r., biorąc udział w projekcie: „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy”. Szkoła uczestniczyła w kolejnych projektach, pt.:

 1. „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych
  w uzyskiwaniu kwalifikacji”
 2. „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego”

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ich jest doskonalenie i uzupełnianie kwalifikacji, a w szczególności:

 1. Uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku pracy.
 2. Nadanie kompetencji zawodowych uczniom jako przyszłym absolwentom oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
 4. Wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych w wyborze dalszej drogi zawodowej.

W projektach udział wzięło 141 uczniów klas III i IV z ZSEE.

Uczniowie uczestniczyli w 190 godzinnych kursach i szkoleniach, w efekcie których zdobyli świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i cieplnych oraz uzyskali zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz podestów ruchomych. Dodatkowo uczniowie otrzymali certyfikaty w języku angielskim, umożliwiające zatrudnienie za granicą, szczególnie w krajach UE.

W ramach projektów uczniowie uczestniczyli również w kursach języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) oraz odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe. W każdym z projektów zadbano również o to, żeby uczestnicy skorzystali z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego. Uczniowie prowadzili rozmowy z doradcą zawodowym na temat dalszej edukacji, planów kariery zawodowej i niezbędnych działań związanych z osiąganiem celów zawodowych.

Dzięki projektom powołano także zarządzeniem dyrektora ZSEE. Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) oraz powstała Wzorcowa Pracownia Doradztwa Zawodowego i Przedsiębiorczości (sala 208) wyposażona w komputery przenośne ze specjalnym oprogramowaniem oraz w wielkoformatowy monitor dotykowy, dostępna dla całej społeczności szkolnej. Szkoła pozyskała również zestaw do hydrauliki pneumatycznej oraz 4 zestawy sterowników PLC jako sprzęt dydaktyczny wykorzystywany na zajęciach praktycznych w zawodach: technik mechatronik i technik elektryk.

Zgodnie w programem projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji” odbyła się praktyka zawodowa w jednym z najnowocześniejszych w Europie, zakładzie produkcji przyrządów pomiarowych w Świdnicy.

Odwiedzając zakład pracy uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną firmy, z jej organizacją pracy, nowoczesnymi technologiami oraz z oczekiwaniami pracodawców i specyfiką zawodu. Aspektu wychowawczego można upatrywać w tym, iż w czasie wyjazdu uczniowie dodatkowo mieli okazję zapoznać się z dorobkiem kulturalnym oraz zabytkami Dolnego Śląska, zwiedzili ciekawe miejsca i zabytki Wrocławia i okolic, m.in. Ostrów Tumski, Stadion Olimpijski, zoo, podziemne miasto Osówka, Zamek Książ, Panoramę Racławicką i inne.

Mając na uwadze coraz większe znaczenie odnawialnych źródeł energii i możliwości zdobycia pracy w zawodzie instalatora OZE uczestnicy projektu „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego” odbyli praktyki zawodowe w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie zapoznając się z najnowocześniejszą technologią produkcji energii z odnawialnych źródeł.

W czasie wszystkich zajęć praktycznych w projektach zaprezentowane zostały uczniom programy nauczania, oparte na dydaktyce eksperymentalnej, wokół 4 osi tematycznych o wysokim nasyceniu nowoczesną techniką na stanowiskach eksploatacji, takich jak:

 1. Zasady budowy i działania urządzeń.
 2. Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji.
 3. Zasady wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.
 4. Postępowanie w razie awarii lub innego zagrożenia.

Wartością dodaną było opracowanie indywidualnego programu rozwojowego dla szkoły oraz propozycji modernizacji programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Ponadto w ramach projektów opracowano poradniki, pakiety edukacyjne oraz doposażono szkołę w fachową literaturę zawodową i z zakresu doradztwa zawodowego.

W projektach duży nacisk został położony również na działania (szkolenia, praktyki w zakładach pracy, działalność stowarzyszeniowa), służące rozwijaniu umiejętności praktycznych nauczycieli oraz poprawy ich stanu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle a także na wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Przedsięwzięcia podejmowane przez SIMP ODK wraz z ZSEE w Szczecinie dają się odnieść do niezwykle ważnej roli w edukacji jaką może spełniać stowarzyszenie naukowo-techniczne we współpracy ze szkołą zawodową.