Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2022 wynosi 301 zł (słownie: trzysta jeden złotych).

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kasy ODK SIMP lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 15 1240 3813 1111 0000 4375 7370.

Kontakt: